5600278

پاسداشت دعایی در کلاب هاوس خبر آنلاین / معزی : حسن اخلاق و کارآمدی دعایی ، همان مطالبه ما از انقلاب و مکتب امام است


جمع بندی علیرضا معزی ، صاحب امتیاز خبرآنلاین :

حسن اخلاق و کارآمدی آقای دعایی همان مطالبه ما از انقلاب و مکتب امام است. خدمات آقای دعایی مصداق بارز این کارآمدی است. ویژگی مدارا و گفت‌وگوی آقای دعایی نیز نمادی است که جامعه و ما نیازمند آن هستیم.

۲۱۲۱Source link

خواندن  ببینید | محمود دعایی؛ محترم برای تمام طیف‌ها