1452430 572

مه صبحگاهی در همدان‎مه غلیظ صبحگاهی روز دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ استان همدان را فرا گرفت این مه غلیظ دید افقی را نیز در سطح شهر کاهش داد.Source link

خواندن  محسن رضایی به رئیسی تبریک گفت