1387104 266

مهارت‌هایی که كودكان در مدارس فنلاند می‌آموزند


1387104 266

به گزارش «تابناک» به نقل از عصر ایران، مرتضی روغنی نویسنده کتاب “تحول نظام آموزش فنلاند” تعدادی از مهارت هایی را برشمرده که در فنلاند برای كودكان ١۵-٩ سال فنلاند، در نظر گرفته می‌شود. این مهارت ها به این شرح است:

١- مهارت درست لباس پوشيدن
٢- مهارت درست راه رفتن
٣- مهارت خوب حرف زدن
۴- مهارت حرف خوب زدن
۵- مهارت منظم بودن
۶- مهارت شعر خواندن
٧- مهارت نقاشی كردن
٨- مهارت نوشتن
٩- مهارت ترانه و دكلمه خواندن
١٠- مهارت بهداشت
١١- مهارت کار تيمی
١٢- مهارت انتقاد كردن
١٣- مهارت جرات ورزی و تمرین شجاعت
١۴- مهارت تشخيص درست از نادرست
١۵- مهارت درست غذا خوردن
١۶- مهارت گره زدن
١٧- مهارت كار با قيچی و برش زدن
١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن
١٩- مهارت شستن اشيا
٢٠- مهارت مطالعه
٢١- مهارت مدیریت زمان
٢٢- مهارت كنترل خشم
٢٣- مهارت انتقاد پذیری و تحمل حرف مخالف
٢۴- مهارت پژوهش و تحقيق
٢۵- مهارت تشخيص دوست خوب
٢۶- مهارت بازی كردن
٢٧- مهارت غذا پختن
٢٨- مهارت كار با سوزن
٢٩- مهارت تشكر و سپاسگزاری كردن
٣٠- مهارت خوب توجه كردن
٣١-مهارت تفكر كردن
٣٢- مهارت تفكر خوب داشتن
٣٣- مهارت دوست خوب پيدا كردن
٣۴- مهارت نگهداری دوست خوب
٣۵- مهارت نگهداری لوازم
٣۶- مهارت_انتقاد_پذیری و نقد شدن
٣٧- مهارت رازدار بودن
٣٨- مهارت برنامه ريزی كردن
٣٩- مهارت گذشت
۴٠- مهارت صبور بودن
۴١- مهارت حل مساله
۴٢- مهارت نگهداري گياه و گل
۴٣- مهارت دقت به پيرامون
۴۴- مهارت صادق بودن
۴۵- مهارت وفادار بودن
۴۶- مهارت نوشتن
۴٧- مهارت آينده نگری
۴٨- مهارت تلاش كردن
۴٩- مهارت نا اميد نشدن
۵٠- مهارت هدف داشتن
۵١- مهارت كار با ابزار
۵٢- مهارت كار با كامپيوتر
۵٣- مهارت در فضای مجازي و سايبری
۵۴- مهارت در تصوير ذهنی داشتن
۵۵- مهارت احترام گذاشتن
۵۶- مهارت كم مصرف بودن
۵٧- مهارت بهره گيری از اشيا
۵٨- مهارت مشورت گرفتن
۵٩- مهارت مشورت و همفكری كردن
۶٠-… مهارت ١٢ و مهارت ٣١ و مهارت ۳۶

خواندن  داوران بخش «مستندنگاری» پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند

 Source link