1452418 908

مرگ تالاب «قوری‌گل»


comments لطفا گزارشی هم از تالاب میقان اراک تهبه کنید.
نه تنها تلاشی برای حفاظت از تالاب انجام نمیشه، بلکه با احداث کارخانه سولفت سدیم در دل تالاب، نفس تالاب رو بردیدن و با انواع پسماند و زباله های صنعتی آن را به سوی نابودی سوق دادن.
در کشور خشک و کم آبی مثل ایران،‌ خیلی مضحک هست که بجای حفاظت از تالاب، کارخانه شیمیایی در وسطش احداث کنی.
تالاب چسبیده به شهر اراک هم هست و در صورتی که خشک بشه مشکلات جدی و غیرقابل جیرانی برای هوای اراک خواهد داشت.Source link

خواندن  دز سوم واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود