1442836 644

فرجام تلخ شکار و شکارچی در حیات وحش


comments سلام
(چنین بپندار که)
حیوانات عائله بشرند
با ندانم کاری در روزی خوردنشان
قصد اهانت و گستاخی به ما را ندارند.
کینه این فرزندان نادان بشر را به دل نگیریم.
مسکین و یتیم و اسیر.Source link

خواندن  یازدهمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی