1481606 479

فاصله ازدواج والدین تا تولد فرزند در سال۹۹ چقدر بوده


1481606 479

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ ثبت احوال کشور، در سال گذشته حدود ۹.۲ درصد از ولادت های ثبت شده یعنی ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ ولادت در فاصله زمانی یک سال و کمتر از یک سال از ازدواج والدین رخ داده اند و ۶۵.۷ درصد یعنی ۷۰۹ هزارو ۹۵۴ ولادت از تولدهای ثبت شده با فاصله زمانی پنج سال و بیشتر از زمان ازدواج والدین رخ داده است.

همچنین از کل ولادت های رخ داده در سال گذشته ۴۰ درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ درصد ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ درصد ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ درصد ولادت مرتبه چهارم و بیشتر بوده است؛ البته تفاوت جمع درصدها از ۱۰۰ به دلیل وجود موارد نامشخص مرتبه ولادت است. با حذف موارد نامشخص مرتبه ولادت ها، این درصدها به ترتیب به ۴۰.۳، ۴۱.۱، ۱۴.۳ و ۴.۳ می رسد. به این ترتیب نیمی از ولادت های رخ داده در سال گذشته مربوط به نوزادانی است که یک برادر یا خواهر بزرگتر از خود دارند.

بررسی ولادت های مرتبه اول بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان ثبت احوال، بیشترین سهم ولادت های مرتبه اول ثبت شده با ۲۷.۳ درصد مربوط به مادران ۲۰ تا ۲۴ ساله است. میانه سنی مادران در ولادت های مرتبه اول ۲۶ سال است. یعنی نیمی از مادران در زمان به دنیا آوردن اولین فرزند خود ۲۶ ساله یا بیشتر بوده اند و حدود ۸۸.۲ درصد از نوزادانی که اولین فرزند هستند مادرانی با سن ۱۵ تا ۳۵ سال داشته اند.

خواندن  حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی یکی از شاغلان قوه قضائیه

بررسی ولادت های مرتبه دوم بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت های مرتبه دوم ثبت شده با ۳۱.۵ درصد مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله است و در حدود ۵۹.۹ درصد از ولادت های مرتبه دوم مربوط به مادران ۲۵ تا ۳۴ ساله است. این ولادت ها مربوط به نوزادانی است که یک خواهر یا برادر بزرگتر از خود دارند.

بررسی ولادت های مرتبه سوم و بیشتر بر حسب گروه سنی مادران

بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت های مرتبه سوم و بیشتر ثبت شده با رقم ۳۷.۳ درصد مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا۳۴ ساله است. مادران ۲۵ تا ۳۹ سال با رقم ۸۶.۷ درصد (به ترتیب با ۲۷.۱، ۳۷.۳ و ۲۲.۴ درصد در گروه های سنی ۲۵ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹) بیشترین سهم ولادت های مرتبه سوم و بیشتر را به خود اختصاص داده اند. میانه ولادت های مرتبه سوم و بیشتر مربوط به مادران ۳۲ ساله است به عبارت دیگر نیمی از نوزادانی که فرزند سوم خانواده هستند از مادرانی با سن ۳۲ ساله و بیشتر به دنیا امده اند.Source link