5626910

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 23آبان1400


متن و حاشیه های عملکرد 100روزه دولت رئیسی، تلاش دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و… از موضوعاتی است که روزنامه ها به آنها پرداخته اند.

23302Source link

خواندن  کاهش محبوبیت بایدن و افزایش نارضایتی از عملکرد وی