او در عین حال شجاع بود از شجاعتش در رادیویی که ...