مسعود ستایشی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده ...