1428391 278

دیدار سران قوا به میزبانی قوه قضاییه


comments این اخبار به هیچ درد ملت نمی خورد. اخبار واقعی این اعداد است:
۱-نرخ دلار
۲-نرخ تورم
۳-نرخ رشد اقتصادی
۴-نرخ بیکاری
۵-ضریب جینی
۶-شاخص فساد
۷-نرخ بهره
بگویید این اعداد به چه صورتی دارند تغییر میکنند و دولت ها چه کارهای برای بهبود این اعداد در عمل انجام میدهند.Source link

خواندن  گزارش مهم کمالوندی از آخرین نتایج مذاکره با مدیر کل آژانس