5540245

دقیق‌ترین و حکیمانه‌ترین گزینش رهبریانتخاب دکتر سیدعباس صالحی به نمایندگی رهبری و مدیریت مؤسسه اظلاعات، دقیقترین و حکیمانه ترین گزینش ممکن بود.Source link

خواندن  هدیه متفاوت رهبر انقلاب به دو دانشجو