5653001

ببینید | نگاهی به انواع موشک‌های بالستیک ایران/ از شهاب1 تا خرمشهر
Source link

خواندن  کره جنوبی برای رفع پول‌های بلوکه شده ایران تلاش بیشتری کند