5705982

ببینید | حاجت گرفتن یک کنیایی از امام رضا(ع)توضیحات خادمان حرم امام رضا(ع) از کرامات و عنایات امام مهربانی ها به کاروان زیر سایه خورشید را ببینید.Source link

خواندن  نسبت به نتیجه رسیدن دور بعدی مذاکرات وین نه خوش‌بین هستیم و نه بدبین