5673337

ببینید | جلوگیری از فاجعه؛ رانش جاده چالوس و تعطیلی تا اطلاع ثانویمحور کرج – چالوس به دلیل رانش زمین و ایمنی مسافران مسدود شد.Source link

خواندن  تردد در جاده چالوس و آزادراه شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شد