5681419

ببینید | از کری خوانی در فضای مجازی تا درگیری مسلحانه


ببینید | از کری خوانی در فضای مجازی تا درگیری مسلحانه

۶ نفر از اراذل و اوباش که اقدام به کری خوانی در فضای مجازی و بعد از مدتی اقدام به درگیری مسلحانه در اطراف تهران کردند در چنگال قانون گرفتار شدند.Source link

خواندن  بازتاب همکاری دستیار سابق کونته با فرهاد مجیدی در ایتالیا