5705551

اینفوگرافیک | برای گفتن خبرهای بد به این نکات توجه کنید

[ad_1]

خبر را کوتاه و ناگهانی ندهید تا فرد دچار حمله یا شوک نشود و با استفاده از عبارات گنگ و مبهم فرد را مضطرب تر نکنید. منبع: تبیان

اینفوگرافیک | برای گفتن خبرهای بد به این نکات توجه کنید

265 256

[ad_2]

Source link

پیشنهاد روز