5687541

اولین قربانیان رکود اقتصادی کرونا کدام گروه بودند؟


نیره توکلی افزود: مثلا انقلاب صنعتی تغییری در خانواده ها داد و زنها و کودکان و اهالی خانواده را از حالت «موجودات خانگی» درآورد و اینها حق و حقوقی یافتند. زنان هم می توانستند وارد عرصه های شغلی شوند و کارکردها و نقشهای دیگری به جز نقشهای سنتی و خانگی به عهده گرفتند.

او گفت: کرونا با انزوایی که به وجود آورد، خانواده ها را بیشتر منزوی کرد و بچه ها مدرسه نمی رفتند. زنان اولین قربانیان رکود اقتصادی بودند که بر اثر کرونا به وجود آمد. آنها قربانی تشدید فقر و پدیده زنانه شدن فقر شدند. همیشه در ایران استقبال می شده زنها «موجودات خانگی» شوند و کار در خانه یا دورکاری کنند. این که بتوانند در خانه کاری کنند و در مقابلش حقوقی داشته باشند یک چیز است و اینکه اصلا کاری نباشد و دورکاری هم نتوانند کنند چیز دیگری است. علاوه بر این که زنان نمی توانستند شغلی داشته باشند و در کنار بیکاری عظیم همه جامعه، قرار گرفتند، چیزهای دیگری هم بود.

جزئیات بیشتر این مطلب را اینجا بخوانید.

4747Source link

خواندن  ۱۰ دستور خاندوزی به بانک‌های دولتی