comments

استقبال رسمی از رئیس جمهور در مسکو


comments چه استقبال رسمی ؟؟؟
مگر بهتر نبود خود پوتین بیاد به استقبال؟؟
معمولا کشورهایی که ادعای ابرقدرتی دارن ، مقامات پایین تری رو برای استقبال با افراد هم رده خود می فرستند فرودگاه؛؛؛؛
اینم از اقتدار کشور ما!!!Source link

خواندن  افزایش بیماران سرپایی و بستری کرونا در هفته گذشته